Regulamin Grupy Sportowej


 

 

REGULAMIN


 Grupy Ratownictwa Sportowego Sochaczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

 

 1. Cele, zadania, formy działania.

 

Sochaczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  prowadzi szkolenie ratownictwa sportowego na pływalni MOSiR w Sochaczewie oraz akwenach na terenie Powiatu Sochaczewskiego.

Zajęcia obejmują sekcję sportową, kryterium stanowi pozytywna opinia osoby prowadzącej zajęcia.

 

    Celem sekcji jest:

 

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczestników w oparciu o możliwości obiektowe   i sprzętowe MOSiR w Sochaczewie oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków sekcji.
 2. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego  i poza nim.
 3. Organizowanie członkom sekcji różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 4. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań statutowych stowarzyszenia.

 

 1. Organami sekcji są:

 

Zarząd Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sochaczewie

 

 

 1. Opłaty i zasady finansowania zajęć.

 

a. Grupa Ratownictwa sportowego finansowana jest przez:

 

 • rodziców, których dzieci są zawodnikami stowarzyszenia (opłata za uczestnictwo w zajęciach),
 • dotacje Urzędu Miasta ,
 • prywatne osoby i firmy (sponsorów),

 

b. Opłatę treningowa ustalana jest przez  Zarząd  Stowarzyszenia na początku sezonu. 

 

c. Opłata za uczestnictwo jest stała i nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.

    Nieobecność Uczestnika na zajęciach, nie upoważnia do pomniejszenia opłaty klubowej !!!

 

d.  Opłatę za uczestnictwo należy uiszczać z góry, najpóźniej do dnia 20 każdego miesiąca.

 

Wpłatę każdego miesiąca należy dokonywać u instruktora prowadzącego.

 

 

 e.   Pieniądze pochodzące ze składek, dotacji oraz funduszy pozyskanych od sponsorów

      będą przeznaczone  na:

 

Ø  opłacenie trenerów i instruktorów,

Ø  zakup sprzętu sportowego niezbędnego do treningu pływackiego,

Ø  pokrycie przejazdu na zawody,

Ø  opłat startowych na zawodach,

Ø  realizacje celów statutowych stowarzyszenia.

 

 

 1. Prawa i obowiązki członka grupy ratownictwa sportowego.

 

    W zależności od sytuacji finansowej stowarzyszenia zawodnik ma prawo do:

 

û   bezpłatnego wejścia na pływalnię na czas treningu,

û   dofinansowania do opłat startowych,

û   wyjazdów na zawody,

û   sprzętu sportowego,

û   stroju klubowego /dla zawodników sekcji sportowej/.

 

 Zawodnik grupy ratownictwa sportowego Sochaczewskiego WOPR zobowiązany jest do:

 

 

a)        przestrzegać regulaminu pływalni, zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się na pływalni,

b)        punktualnego stawiania się na zbiórce przed treningiem (wchodzimy na trening jako grupa),

c)        bezzwłocznego opuszczenia niecki pływalni po zakończeniu treningu,

d)        kulturalnego zachowania się na niecce basenu oraz po za nią (dotyczy innych pomieszczeń na pływalni),

e)        wykonywania poleceń wydanych przez trenera,

f)         informowania o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy itd.),

g)        poinformowania o każdorazowym opuszczeniu niecki basenu (wyjście do łazienki, szatni),

h)        kulturalnego zachowania się względem innych członków sekcji,

i)          kulturalnego zachowania się na zawodach pływackich,

j)         dbania o sprzęt sportowy przekazany na własność dla zawodnika przez klub,

k)        posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju do pływania, czepka, klapek,

l)          godnego reprezentowania klubu na zewnątrz ,

 

 

 Rodzice są zobowiązani do:

 

 1. regularnego wpłacania składki członkowskiej ( w nieprzekraczalnym terminie do 20 każdego miesiąca),
 2. informowania trenerów sekcji o nieobecności zawodnika na treningu - treningach (np. z powodu choroby),
 3.  kontrolowania stanu sprzętu przekazanego dla zawodnika na własność,
 4.  kontrolowania zachowania zawodnika  oraz wyciągania konsekwencji wobec dziecka, które dostało  

upomnienie od trenera,

 1. regularnego dowożenia dzieci na treningi i ich odbierania,
 2.  PRZED TRENINGIEM PO JEGO ZAKOŃCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIECI SPOCZYWA NA RODZICACH !!! Trenerzy ponoszą odpowiedzialność za zawodników w chwili przebywania ich na treningu.

 

 

Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu Stowarzyszenia.